Đào Nguyễn Ánh

Đám Cưới Như Mơ (Nhạc xập xình nhạc vui quá vui)

174 BPM

Song Metrics

Key
E
Duration
4:44
Tempo
174BPM
Đám Cưới Như Mơ (Nhạc xập xình nhạc vui quá vui) is a very happy song by Đào Nguyễn Ánh with a tempo of 174 BPM. It can also be used half-time at 87 BPM. The track runs 4 minutes and 44 seconds long with a E key and a minor mode. It has average energy and is very danceable with a time signature of 4 beats per bar.
More Songs by Đào Nguyễn Ánh