Đào Nguyễn Ánh

Túp Lều Vàng (Thưa má thưa ba anh muốn dắt em đi về nhà)

130 BPM
Advertisement

Song Metrics

Key
D♯/E♭
Duration
3:31
Tempo
130BPM
Túp Lều Vàng (Thưa má thưa ba anh muốn dắt em đi về nhà) is a very happy song by Đào Nguyễn Ánh with a tempo of 130 BPM. It can also be used half-time at 65 BPM or double-time at 260 BPM. The track runs 3 minutes and 31 seconds long with a D♯/E♭ key and a minor mode. It has high energy and is very danceable with a time signature of 4 beats per bar.
More Songs by Đào Nguyễn Ánh