Đào Nguyễn Ánh

Về Quê Là Mê (Yêu Từ Đâu Mà Ra Parody)

200 BPM

Song Metrics

Key
C
Duration
6:26
Tempo
200BPM
Về Quê Là Mê (Yêu Từ Đâu Mà Ra Parody) is a moody song by Đào Nguyễn Ánh with a tempo of 200 BPM. It can also be used half-time at 100 BPM. The track runs 6 minutes and 26 seconds long with a C key and a major mode. It has high energy and is very danceable with a time signature of 4 beats per bar.
More Songs by Đào Nguyễn Ánh