BPM and Key for songs by Dovid Gabay, Ari Goldwag, Dov Levine & Shlomo Simcha