BPM and Key for songs by Utam

Advertisement

Utam

Reading My Eyes

D

Key

118

BPM

Utam

Sexy Mother Fucker Gods

E

Key

98

BPM